Logo Rijksoverheid

Prestatieafspraken

Het opstellen van woonbeleid door gemeenten en het maken van prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties hebben met de herziene woningwet van 2015 een stevige impuls gekregen.

De exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt in samenwerking tussen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente tot stand, dit wel binnen (financiële) redelijkheid.

Krachtig instrument

Prestatieafspraken kunnen een krachtig instrument zijn om bij te dragen aan betaalbaar wonen, aan het bouwen van nieuwe woningen, aan de verduurzaming van het bezit, aan een beter binnenklimaat, aan het huisvesten van ouderen, jongeren of andere specifieke doelgroepen.

Kortom: met prestatieafspraken kan maatwerk op lokaal niveau geleverd worden.

Meerdere corporaties en gemeenten

De problematiek van de G4, de G40 of een van de andere ruim 300 gemeenten verschilt op onderdelen; hetzelfde geldt voor de daar werkzame 315 corporaties.

In sommige gemeenten kunnen wel 15 corporaties werkzaam zijn en een aantal corporaties is werkzaam in verschillende gemeenten. Woonzorg Nederland is zelfs werkzaam in de helft van alle gemeenten. Het aantal prestatieafspraken en de aard en looptijd ervan, lopen in de praktijk uiteen.